drieS en uw privacy

Op deze pagina staat beschreven hoe drieS Coöperatie U.A. (hierna drieS) omgaat met uw persoonsgegevens.

DrieS verwerkt persoonsgegevens. drieS vindt een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens van groot belang. Deze gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet Persoonsgegevens en de AVG stellen. drieS is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en daarnaast met welk doel wij deze gegevens gebruiken.

Verwerking van uw gegevens

Door gebruik te maken van één van de formulieren op de website van drieS (www.onderwijskundig.nl) laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn, zoals uw naam en e-mailadres. Deze gegevens worden opgeslagen op de mailserver van drieS. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij kunnen dit alleen doen als er ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene is gegeven. Daarom vragen wij om toestemming bij elk invulformulier. Als u een formulier invult, of ons een e-mail of brief stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail of brief nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. De gegevens worden alleen binnen de EU verwerkt.

Wat doen we verder met uw gegevens

Wij gebruiken uw gegevens voor verschillende doelen. Hierna is inzichtelijk gemaakt welke doelen dit zijn. Wij gebruiken daarbij de door u ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens die wij overnemen van uw website, visitekaartje, etc.

  • Om een relatie met u aan te kunnen gaan: als u interesse in ons toont of klant wilt worden van drieS, hebben wij van u persoonsgegevens nodig. Zo moeten wij bijvoorbeeld kunnen beoordelen of wij u als klant kunnen accepteren en of wij u op de beste manier kunnen helpen.
  • Om een product te kunnen leveren: u kunt op de website bijvoorbeeld een boek bestellen. Hiervoor verwerken wij de benodigde persoonsgegevens, en deze worden vastgelegd in onze financiële administratie.
  • Om de relatie met u te onderhouden en opdrachten uit te voeren: als u klant bij ons bent willen wij u uiteraard goed van dienst zijn. Hiervoor verwerken wij persoonsgegevens. Wij gebruiken gegevens om contact met u te onderhouden.
  • Voor de ontwikkeling en verbetering van onze diensten: om u goed van dienst te blijven zijn, werken wij aan de ontwikkeling en verbetering van onze producten. Constant. In sommige gevallen verwerken wij hiervoor persoonsgegevens, bijvoorbeeld als u zich heeft aangemeld voor een lezing, een seminar of als u een vraag stelt over onze diensten.
  • Voor promotie- en marketingdoeleinden: wij verwerken uw persoonsgegevens voor promotie- en/of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om u uit te kunnen nodigen voor activiteiten en bijeenkomsten.
  • Voor onze bedrijfsvoering: als dienstverlener vinden wij het belangrijk en is het noodzakelijk voor onze financiële administratie dat wij een goed overzicht hebben van onze klantrelaties. Om dit overzicht te krijgen, verwerken wij persoonsgegevens.
  • Voor archiefdoeleinden: wij verzamelen niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk in het kader van de bovengenoemde doeleinden. Als wij de gegevens niet bewaren voor die doeleinden kunnen wij de gegevens toch nog bewaren voor archiefdoeleinden. Dat wil zeggen dat zij alleen nog maar bij juridische procedures of voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt.
  • Voor de optimalisatie van onze dienstverlening: voor de meting van websitestatistieken verzamelt drieS anonieme gegevens over het gebruik van deze website. Door analyse van de verzamelde gegevens kan de website worden verbeterd en kan drieS haar dienstverlening verder optimaliseren. De verzamelde gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt of aan derden ter beschikking gesteld. Het gaat om de volgende gegevens: uw IP-adres, het adres van uw internetprovider, de browser die u gebruikt (zoals Internet Explorer of Firefox), het tijdstip en de duur van uw bezoek en welke pagina’s u heeft bezocht. Onze website, onderwijskundig.nl kan gebruik maken van cookies. Eventuele cookies bevatten slechts een uniek nummer en geen persoonsgegevens. DrieS gebruikt IP-adressen en cookies niet om u persoonlijk te identificeren. Cookies kunnen niet worden gebruikt om u op websites van derden te identificeren. Als u bezwaar heeft tegen het gebruik van cookies, dan kunt u dit in uw browser instellen.

Bijzondere persoonsgegevens

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens. Bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras of een BSN-nummer. drieS verwerkt deze gegevens niet. Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met uw toestemming of als u ons dat vraagt. Vraagt u ons om bijzondere persoonsgegevens over u vast te leggen of maakt u deze gegevens zelf openbaar? Dan verwerken wij deze gegevens alleen als dit noodzakelijk is voor onze financiële administratie of dienstverlening.

Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden door drieS verwerkt. Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan anderen verstrekt, tenzij u daar toestemming voor gegeven heeft of drieS hiertoe verplicht wordt door de wet.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens voor zover mogelijk te voorkomen. drieS draagt, tezamen met subverwerkers, zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van haar bestanden waarin uw persoonsgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daaruit hoofde van hun functie toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of het verwijderen van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Klopt er iets niet of wil u uw gegevens inkijken of laten verwijderen, neem dan gerust contact op via directie (at) drie-s (.) net of via het contactformulier op deze site.